تور خامه دوزی حاشیه دار اکلیلی

تور حاشیه دار خامه دوزی، مناسب جهت دوخت پیراهن، کت و دامن

عرض پارچه: 130 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد