مروارید دوزی حاشیه دار

مناسب جهت دوخت پیراهن بلند و کوتاه، کت

عرض پارچه: 135 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد