چادر رنگی طرح ریز

چادر رنگی با زمینه تیره و گل های ریز مناسب اشخاصی که رنگ های سنگین را انتخاب میکنند.

عرض چادر: 115 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد