دانتل قیطون دوزی شده

مناسب جهت دوخت پیراهن کوتاه و بلند، کت و مانتویی

عرض پارچه: 135 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد