کار مروارید با حاشیه دوبل

کار دست مروارید دوزی بسیار پرکار، با سه حاشیه (یک طرف دوبل) مناسب برای بالاتنه، پیراهنی

عرض: 140 سانتی متر، متراژ محدود

تـمـاس بـگـیـریـد