کاردست مروارید دوزی شده با گل های اپلیک

مناسب جهت دوخت پیراهن بلند، کوتاه، کت و مانتو

عرض پارچه: 135 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد