گیپور کار دست طرح کتان

پارچه گیپور دارای آهار مناسب، برای پیراهن و کت

عرض: 140 سانتی متر، متراژ محدود

تـمـاس بـگـیـریـد