حریر شیشه خامه دوزی شده

گل خامه دوزی روی حریر شیشه، مناسب جهت دوخت پیراهنی، کت، مانتو مجلسی

تـمـاس بـگـیـریـد