کرپ ژاکارد ترک طرح دار برجسته

مناسب جهت دوخت کت دامنی و مانتو، با عرض 130 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد