کرپ ژاکارد ترک طرح دار

با توجه به آهار پارچه، جهت دوخت کت دامن و مانتو مناسب است

عرض پارچه: 145 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد