دانتل دورنگی جدید

مناسب جهت دوخت پیراهن کوتاه، بلند، کت و دامن، مانتو

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد