کت و دامن ژاکارد طرحدار

ژاکارد طرح دار با گل های درشت، مناسب جهت دوخت کت و دامن و مانتو

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد