خامه دوزی به همراه مروارید و سنگ

مناسب جهت دوخت پیراهن بلند و کوتاه، کت دامن، مانتو

عرض پارچه: 140 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد